Adres:

Actric Exact Software Consultancy
Vederkruidlaan 9
7534 JL Enschede

Telefoon: 053 888 12 87
Informatie aanvragen kan via het contactformulier.

KVK nummer: 08090961

Algemene voorwaarden:

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FENIT van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.

Download hier de Actric algemene voorwaarden

Disclaimer:

Aan de informatie zoals opgenomen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan noch Actric noch een van haar dochterondernemingen garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. We aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan onze zijde sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. We aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Actric.