Berichten

Exact Online voor Productie: Hoe zet ik een stuklijst op?

De stuklijst is de basis van de werkorder voor een standaardproduct. Terwijl maatwerkproducten vooral worden gecalculeerd in het offerteproces worden standaardproducten gedefinieerd met een stuklijst(-versie) die aan het maakartikel wordt gekoppeld. In dit blog leggen we de belangrijkste stappen uit om een stuklijst op te zetten.

Bewerkingen inrichten

Vaak bestaat een stuklijst niet alleen uit de te gebruiken materialen maar ook uit de benodigde bewerkingen. We moeten de bewerkingen inrichten voordat we een stuklijst met bewerkingsvolgorde kunnen maken. Het stappenplan om bewerkingen in te richten kent drie stappen: ❶ We maken een Productieruimte via het pad [Stamgegevens] Productie, Productieruimtes. Denk bij een productieruimte aan een afdeling zoals spuitgieten of assemblage. We kunnen aan de productieruimte een aantal grootboekrekeningen koppelen. Zonder deze worden er geen productiekosten geboekt! De meeste productiebedrijven vullen alleen de rekeningen voor Arbeid toegerekend en Machinelast toegerekend in. Arbeid toegerekend is de dekking voor kosten van arbeid, en Machinelast toegerekend is de dekking voor de kosten van afschrijving, onderhoud en energiegebruik van machines. ❷ Nu kunnen we een of meer Bewerkingsstations aanmaken via [Stamgegevens] Productie, Bewerkingsstations. Een bewerkingsstation is een machine of productielijn zoals een CNC machine, een spuitgietmachine of een montage cel. We koppelen het Bewerkingsstation aan de/een Productieruimte, en we vullen de kosten per uur in. Bij arbeid kunnen we een onderscheid maken tussen Instelarbeid en Runarbeid, bij Machinelast wordt het uurtarief voor zowel instel- als runactiviteit gebruikt. De tarieven zijn belangrijk voor de voor- en nacalculatie. ❸ Tenslotte kunnen we één of meerdere Bewerkingen inrichten die we koppelen aan de Bewerkingsstations. Bij bewerkingen kunnen we denken aan het boren van een gat, het snijden van een plaat of een activiteit als kwaliteitscontrole. We kunnen eventueel een standaard duur (tijd) inrichten, en een tekst met instructies voor de werkbon voorbereiden.

BOM 001

Een stuklijstversie opzetten

In Exact voor Productie kunnen we meerdere stuklijsten per maakartikel opzetten. We noemen ze dan ook Stuklijstversies. De stuklijstversies kunnen historische, huidige en toekomstige stuklijsten representeren, maar ook varianten zoals rode, blauwe en groene fietsen. Elke stuklijstversie kan uit andere materialen en bewerkingen bestaan en kan dus ook een andere Berekende kostprijs hebben. De stappen om een nieuwe stuklijstversie op te zetten zijn: ❶ Er moet (natuurlijk) een artikel worden aangemaakt voor het te vervaardigen product. Dat kan bijvoorbeeld via [Aanmaken] Artikel. ❷ Daarna kunnen we een Stuklijstversie aanmaken via (bijvoorbeeld) [Aanmaken] Stuklijst. Een belangrijk gegeven bij de stuklijstversie is de Seriegrootte. Aangezien het meestal zo is dat het vervaardigen van een enkelstuk veel duurder is (per stuk) dan bij een groter aantal, en de stuklijst kan worden gebruikt voor de kostprijsberekening, doet het er veel toe wat we invullen bij Seriegrootte. ❸ Als we de stuklijstversie bewaren kunnen we via de tabjes aan de linkerzijde gaan invullen welke materialen en bewerkingen benodigd zijn, en welke bijproducten er bij het productieproces vrijkomen.

BOM 002

De bewerkingsvolgorde inrichten

Via het tabje Bewerkingsvolgorde kunnen we bewerkingen toevoegen. Dat is relatief eenvoudig: ❶ We kiezen een Bewerking (we kunnen zoeken met F2), en ❷ We vullen in hoe lang de bewerking duurt per stuk. Zonodig geven we meer tekst en uitleg via het veld Notities of koppelen we documenten aan de bewerking. Ook uitbesteed werk kunnen we in de bewerkingsvolgorde toevoegen. Zie voor het opzetten van uitbesteed werk hier: https://www.exact.com/nl/support-blog/exact-online/exact-voor-productie-hoe-zet-ik-uitbesteed-werk-op/

BOM 003

De materialen inrichten

Via het tabje Materialen kunnen we materialen toevoegen. Ook dat is relatief eenvoudig: ❶ We kiezen een Artikel (we kunnen zoeken met F2), en ❷ We vullen een hoeveelheid in. Let op dat het product (Artikel) een voorraadeenheid heeft, zoals Doos, Stuk of Liter, en dat we de materialen definiëren voor het maken van 1 Doos, 1 Stuk of 1 Liter. Daarbij wordt voor de materialen ook als eenheid de voorraadeenheid van het artikel gebruikt. Let op dat we een drop down lijstje hebben genaamd Calculator type. Normaal hebben we daar de keuze Materialen per stuk nodig. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook 8 Stuks per materiaal rekenen, als we willen dat we 1 doos voor 8 stuks product nodig hebben. (Anders zouden we als hoeveelheid 0,125 moeten invullen, wat niet alleen niet kan met de decimalen, maar wat ook onduidelijk is. Wat bedoelen we eigenlijk?)

BOM 004

Bijproducten inrichten.

Bijproducten zijn bijvoorbeeld afvalartikelen zoals metaalresten of uitvalartikelen zoals afkeur van een product. Alleen in Exact voor Productie Geavanceerd of Premium kunnen we met bijproducten werken. Bijproducten kunnen een kostprijs hebben (waarde van restmetaal) of we kunnen er voor kiezen dat we ze niet waarderen in de voorraad (kostprijs nul). Via het tabje Bijproducten kunnen we bijproducten toevoegen: ❶ We kiezen een Artikel (we kunnen zoeken met F2), en ❷ We vullen een hoeveelheid in.

BOM 005

De kostprijs bijwerken

Als we alle bewerkingen, materialen en bijproducten hebben ingericht kunnen we op het tabje Algemeen een opbouw van de kostprijs vinden. De Bewerkingsvolgorde: Binnen zijn de kosten bewerkingen die we hebben ingericht die plaats vinden op onze eigen bewerkingsstations. De Bewerkingsvolgorde: Buiten zijn de kosten van het uitbesteed werk. Ook de kosten van het Materiaal worden bij de bewerkingskosten opgeteld, maar de kosten van Bijproducten worden afgetrokken van de kostprijs aangezien ze een opbrengst zijn. Als de Kostprijs van het (product) artikel afwijkt van de Berekende kostprijs van de stuklijstversie kunnen we via de link Bijwerken de kostprijs van het artikel gelijk maken aan de ingerichte stuklijst. (Als we een groot aantal stuklijsten willen bijwerken hebben we daar andere processen voor, zoals [Productie] Analyse en resultaten, Kostprijsberekeningen).

BOM 006

Meer informatie bij https://support.exactonline.com/community/s/contactsupport

Wensen ten aanzien van functionaliteit kunt u indienen via https://support.exactonline.com/community/s/ideas

Bron: Exact

Werkorders plannen naar seriegrootte in Exact Online

Efficiënt produceren betekent vaak dat we een ketel vullen met een vaste hoeveelheid, of dat we een seriegrootte maken van een vast aantal stuks. Op die manier maken we optimaal gebruik van onze productiemiddelen waardoor de kosten laag blijven. We hebben het scherm voorraadplanning aangepast met een optie om werkorders te maken rekening houdend met deze optimale seriegrootte.

Seriegrootte van de stuklijstversie

Bij het onderhoud van de stuklijstversie kunnen we een seriegrootte invoeren. Deze seriegrootte wordt uitgedrukt in de eenheid van het maakartikel.:

Voorraadplanning naar optimale seriegrootte

Het scherm voorraadplanning ([Productie] Planning, Voorraadplanning) is uitgebreid met een optie “Naar boven afronden op seriegrootte”. Wanneer deze optie gekozen wordt zal de resulterende werkorder de seriegrootte van de default stuklijstversie hebben, of een geheel aantal keer deze seriegrootte:

Deze verbetering is nu beschikbaar in alle edities van Exact voor Productie. Het Ease of Use project heeft tot doel om Exact voor Productie gemakkelijker en doeltreffender te maken op basis van feedback van klanten. Vindt U ook dat Exact voor Productie beter kan? Laat het weten aan Exact Support en wij gaan er mee aan de slag.

Bron: Exact Support Blog

Exact voor Productie Ease of Use: Kosten in de meerlaagse stuklijst in Exact Online

Op de stuklijstversie staat een specificatie van de productiekosten verdeeld in materiaal, bewerkingen en uitbesteed werk. Echter, als er tussen het materiaal ook halffabrikaten staan, dan zijn de bijbehorende kosten van bewerking en uitbesteed werk inmiddels opgenomen in de kostprijs van dat halffabrikaat. Een recente verbetering aan het overzicht meerlaagse stuklijst geeft nu inzicht in de werkelijke verdeling van productiekosten voor artikelen met een meerlaagse stuklijst.

Kostenverdeling van een product met een enkel stuklijstniveau

In januari van 2017 hebben we een overzicht toegevoegd aan de stuklijst versie om de kostprijs op een enkel niveau te analyseren: Exact voor Productie Ease of Use: Kostenoverzicht in de stuklijst. Bijvoorbeeld kunnen we daar zien dat de kosten van een “vloerbeugel” zijn opgebouwd uit 80% materiaalkosten en 20% bewerkingskosten:

Deze kostenverdeling op een enkel niveau geeft geen inzicht in de inspanning (bewerkingen en uitbesteed werk) die geabsorbeerd is in de kosten van de onderliggende halffabrikaten:

Kosten in de meerlaagse stuklijst

In het overzicht meerlaagse stuklijst ([Productie] Planning, Meerlaagse stuklijst) zijn kolommen toegevoegd die laten zien hoe de kostprijs van een meerlaags product is opgebouwd uit materiaal, bewerkingskosten en uitbesteed werk:

Deze verbeteringen zijn beschikbaar in de geavanceerde en premium edities van Exact voor Productie. Het Ease of Use project heeft tot doel om Exact voor Productie gemakkelijker en doeltreffender te maken op basis van feedback van klanten. Vindt U ook dat Exact voor Productie beter kan? Laat het weten aan Exact Support en wij gaan er mee aan de slag.

Bron: Exact Support Blog

Productie Stuklijsten in Exact Globe Next

Een geproduceerd artikel bestaat uit onderdelen zoals materiaal, arbeidsuren en machine-uren. De onderdelen zijn of uitbesteed (ingekocht bij een derde partij) of geproduceerd vanaf een aparte lijst met onderdelen. Al deze onderdelen staan vermeld op de stuklijst, waardoor de stuklijst gezien kan worden als het recept voor het eindproduct.

De stuklijst bevat:

  • De onderdelen, subonderdelen en grondstoffen die nodig zijn om het eindproduct (moeder) of artikel (hoofd onderdeel) te monteren.
  • Hoeveel materiaal er gebruikt dient te worden.
  • De arbeidsuren en machine-uren die nodig zijn om het product te produceren.
  • Hoeveel tijd er in totaal nodig is om het eindproduct te produceren.

Er kunnen verschillende versies zijn van een stuklijst om eenzelfde product te produceren.

Stuklijsten aanmaken

Om een stuklijst aan te maken of te onderhouden kun je gaan naar [Productie, Inrichting, Structuren].

Het is tevens mogelijk om een stuklijst aan te maken via het tabblad Productie in het artikelonderhoud. In de sectie Structuur kun je vervolgens een stuklijst aanmaken of bewerken.

Voor meer informatie over het aanmaken van stuklijsten, zie Stuklijsten aanmaken en onderhouden.

Multilevel stuklijst

Een stuklijst dat meerdere subonderdelen bevat wordt een multilevel stuklijst genoemd. Deze subonderdelen kunnen worden herkend aan het feit dat het veld Maken is geselecteerd in het artikelonderhoud. Indien nodig kan de stuklijst voor de subonderdelen ‘platgeslagen’ worden in de stuklijst van het hoofdproduct door de knop Platslaan te gebruiken. Wanneer een maak-artikel in de stuklijst van een ander artikel aanwezig is, dan dient dit maak-artikel geproduceerd te worden via een andere productieorder. Dit betekent dat wanneer er bijvoorbeeld een productieorder wordt gemaakt voor 50 fietsen, dat de 100 wielen die nodig zijn om deze fietsen te produceren moeten worden geproduceerd via een andere productieorder.

Phantom stuklijst

In plaats van de subonderdelen via een aparte productieorder te produceren is het ook mogelijk om aan te geven dat het subonderdeel moet worden geproduceerd als onderdeel van de productieorder van het hoofdartikel. Dit kun je doen door middel van het Conditie veld in de regels van de stuklijst.

Hiervoor zijn er twee opties: Phantom en Phantom zonder doorlooptijd.

  • Wanneer de conditie Phantom wordt gebruikt, dan wordt de doorlooptijd van het hoofd product verhoogd met de doorlooptijd dat nodig is om het subonderdeel te produceren.
  • Wanneer de conditie Phantom zonder doorlooptijd wordt gebruikt, dan zal de doorlooptijd van het moederartikel gelijk blijven.

Volgende keer

In de volgende blogpost over productie zullen we Uitval, afval en bijproducten bespreken.

Bron: Exact Support Blog

Exact Online voor Productie Ease of Use: Productie (Verzamel) Picklijst

Natuurlijk kunnen we werkordermaterialen verzamelen in het magazijn met Smart Shop Floor Logistiek. Maar we kunnen ook een oude, vertrouwde picklijst afdrukken, een proces dat we al kennen uit het leveren van verkooporders. We hebben deze productie picklijst en de productie verzamelpicklijst recent toegevoegd.

Een productie picklijst of verzamelpicklijst afdrukken

Via het menupad [Productie] Uitgiften & retouren, Picklijst kunnen we een werkorder selecteren, of meerdere werkorders selecteren, en een picklijst of verzamelpicklijst afdrukken. De picklijst is altijd voor een enkele werkorder, en een verzamelpicklijst is voor het verzamelde materiaal van meerdere werkorders. Het is ook mogelijk om naar dit scherm te gaan via de werkorderkaart met de knop Afdrukken:

(Klik om te vergroten)

De productie picklijst toont standaard alle werkordermaterialen die voorraadgestuurd zijn, en niet op backflush staan. We kunnen daar andere typen materialen uit de stuklijst aan toevoegen zoals ordergestuurde materialen (inkoop en maak), en voorraadgestuurde materialen die wel op backflush staan:

(Klik om te vergroten)

Layouts onderhouden voor de (verzamel) picklijst

Aan [Stamdata] Layouts hebben we een productie picklijst en een productie verzamelpicklijst toegevoegd. Het verschil tussen die layouts is ondermeer in de kopsectie, waar een picklijst werkordergegevens kan tonen, en de verzamelpicklijst (natuurlijk) niet:

(Klik om te vergroten)

Deze verbeteringen zijn nu beschikbaar in alle edities van Exact voor Productie. Het Ease of Use project heeft tot doel om Exact voor Productie gemakkelijker en doeltreffender te maken op basis van feedback van klanten. Vindt U ook dat Exact voor Productie beter kan? Laat het weten aan Exact Support en wij gaan er mee aan de slag.

Bron: Exact Support Blog

Exact voor Productie Ease of Use: Kostenoverzicht in de stuklijst Exact Online

De stuklijst in Exact voor Productie heeft afzonderlijke schermen om de materialen en de bewerkingsvolgorde te onderhouden. Om de bijdrage van materialen en bewerkingen in de totale geraamde kostprijs te zien moeten we beide schermen raadplegen. Een recente verbetering toont de totalen van materiaalkosten, bewerkingskosten en de kosten van uitbesteed werk op één scherm, als bedrag en als percentage van de totale kostprijs.

Kostenoverzicht in de stuklijst

In het onderhoud van de stuklijstversie, [Voorraad] Artikelen, Stuklijsten, tab General hebben we twee kolommen toegevoegd voor Kostenramingen per [eenheid], eentje in bedrag, en eentje in percentage. De getoonde waardes zijn respectievelijk voor Bewerkingsvolgorde binnen, Bewerkingsvolgorde buiten, Materiaal en Bijproduct.

BREAK-001-NL

(Klik om te vergroten)

 

Deze verbeteringen zijn beschikbaar in alle edities van Exact voor Productie. Het Ease of Use project heeft tot doel om Exact voor Productie gemakkelijker en doeltreffender te maken op basis van feedback van klanten. Vindt U ook dat Exact voor Productie beter kan? Laat het weten aan Exact Support en wij gaan er mee aan de slag.

Bron: Exact Support Blog

Belangrijke update voor E-WMS

Exact voert continu verbeteringen door in de software. Bij iedere nieuwe Product Update van Exact Globe Next vindt u in de release notes een overzicht van de wijzigingen en nieuwe functionaliteit die van toepassing zijn op de desbetreffende product update. In document 19.568.578 op de Exact customer portal kunt u een overzicht vinden van deze wijzigingen.

Een van deze wijzigingen heeft betrekking op het wegschrijven van de transacties bij het ontvangen van een productieorder in een licentie met E-WMS. Bij een productieorder met een suborder voor een maak-artikel waarbij in de stuklijst de optie ‘Backflush’ is aangevinkt, wordt de transactie nu op een efficiëntere wijze weggeschreven bij het ontvangen op zowel moeder- als sub niveau.

De wijziging is beschikbaar vanaf versie 407.151 van E-WMS. Om van deze wijziging te kunnen profiteren is het van belang dat u over de juiste versie van de programmatuur beschikt. In document 19.332.677 kunt u zien welke versie van E-WMS op dit moment bij u is geïnstalleerd. Overigens maken wij u er op attent dat bij het uitvoeren van een update van Exact Globe Next de laatste versie van E-WMS automatisch wordt gedownload.

Houdt u er rekening mee dat na het uitvoeren van de update de database bijgewerkt dient te worden. Dit is eenvoudig te realiseren door op de knop ‘OK’ te klikken wanneer dit in het scherm verschijnt.

Voor meer informatie over het uitvoeren van een update met E-WMS, zie Updating an existing E-WMS ASP environment: points of interest.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Een toeslagpercentage over alleen een deel van de materialen of uren

In Exact Globe Next is het mogelijk om een toeslag te berekenen om bepaalde overheadkosten in het productieproces te verrekenen. Zo kunt er ervoor kiezen om voor een artikel dat bijvoorbeeld € 100,- kost om te produceren, standaard verhogen met 10%.  De gecalculeerde kostprijs komt daarmee op € 110,-.

Daarnaast is het mogelijk om deze overhead te berekenen over een deel van de artikelen en/of uren. Dit kunt u doen door een opslag aan te maken en deze aan een assortiment te koppelen. Vervolgens wordt het percentage alleen berekend over de artikelen in de stuklijst die aan hetzelfde assortiment gekoppeld zijn.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Verminder het aantal productieorders door “Phantoms” in de stuklijst

Productiebedrijven willen de productieprocessen eenvoudig en overzichtelijk houden. Het gebruik van phantoms kan hierbij helpen. Het aantal suborders neemt hierdoor af, terwijl de stuklijst structuur behouden blijft.

Door het gebruik van phantoms kunnen dezelfde basis componenten gebruikt worden in verschillende stuklijsten van eindproducten. Dit zonder deze componenten zelf op voorraad te houden of te produceren.

Bij het aanmaken van de productieorder van het eindproduct, wordt de regel met conditie “phantom” vervangen door de stuklijst van het artikel. De stuklijsten van de eindproducten blijven hierdoor eenvoudig en overzichtelijk. Ze bestaan immers uit standaard componenten. Terwijl voor de daadwerkelijke productie voor al die componenten geen aparte suborders worden aangemaakt.

Bron: Exact Support Blog